Zasady użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez PLAN A Monika Tucholska i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Przedstawia użytkownikowi aspekty działania firmy.

Cała autorska zawartość, w tym projekt witryny, stanowią własność intelektualną PLAN A Monika Tucholska i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować dowolną część zamieszczonych tu materiałów pod następującymi warunkami:

  • Materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych;
  • Materiałów nie można w żaden sposób modyfikować;
  • Wszystkie materiały muszą zawierać informacje o autorze i źródle, z których zostały zaczerpnięte;
  • Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i wyrażenia przez tę osobę zgody na związanie się niniejszymi warunkami;
  • Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych, chyba że PLAN A Monika Tucholska udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Strona Internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie, użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji. Niniejsza strona internetowa może zawierać odniesienia do stron internetowych nie należących do PLAN A Monika Tucholska. Witryna nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie popiera ich ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nie, łącznie z ich treścią, dokładnością lub funkcją.